تماس با ما

We are located in

Address
Tehran, Iran
Emam Khomeni Square, Ferdowsi Street, 26th Passage, 4th floor, 404 plaque

Contact
Tel: 66709909
Fax: 66736340

می توانید از اینجا به راحتی با ما در ارتباط باشید

یک بار از کارکنان رستوران هتل محل اقامتم در آکانه باشی توکیو قدری نمک خواستم. دیدم که همین کار کوچک را نیز با همکاری هم انجام می دادند: یکی دستمال کاغذی را باز کرده بود و دیگری رویش نمک می ریخت!

© Copyright - PowerSound - Design by Clickco.online